Terms of Service

BTCBAM KULLANIM KOŞULLARI

 

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi “BTCBAM  ile www.btcbam.com Internet adresinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu siteye üye olan gerçek kişi/kişiler arasında düzenlenmiştir. 

Her iki taraf birlikte Taraflar olarak adlandırılacaktır. 

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, www.btcbam.com Internet adresinin SİTE kullanım koşulları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3- TANIMLAR

 

3.1.Btcbam: Site’nin işletmecisi olan İmsan Yapı Ltd. Şti  ünvanlı şirket, Türk Hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. Btcbam, kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.

3.2.Kullanıcı/Kullanıcılar: SİTE’ye işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan gerçek ve tüzel kişi/kişileri ifade eder.

 

3.3.Bitcoin Ve Kripto Para Teknolojisi

Kripto Para: Özel yazılım algoritmaları kullanılarak şifrelenmiş ve sanal ortamda el değiştirme esasına dayalı olarak işlem gören sanal para birimleridir.Fiziki karşılıkları olmayıp bu kripto paralar herhangi bir merkezi kayıt kuruluşu denetiminde de değildir. Kripto paralar “Blockchain” adı verilen dijital veri tabanları üzerinden işlem görmektedir. Kullanıcılar’ın kripto paraların özelliklerini bildikleri ve anladıkları Btcbam tarafından kabul edilir.

Kripto Para Cüzdanları: Kullanıcılar’ın hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve tekrarlanmayan sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto para çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanılan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır.

 

MADDE 4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. Sitede bir hesap sahibi olabilmek için kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmesi zorunludur.

4.1.2. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Btcbam kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarını haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Btcbam sorumlu olmayacaktır.

4.1.3. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi Btcbam’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Btcbam e aittir. Btcbam, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.1.4. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Btcbam’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Btcbam’e gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Btcbam, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Btcbam’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Btcbam’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto para (coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para (coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

4.1.6. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Btcbam’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi hainde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Btcbam’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Btcbam’i gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto para (coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para (coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

4.1.7. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

4.1.8.  Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri, sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili resmi makamlar ile paylaşılacaktır. Btcbam, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres, bilgi ve belgelerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

4.1.9. Kullanıcı siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar, ziyan ve kayıpların kendisinin mesuliyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Kullanıcı siteye üye olurken kullandığı Ad Soyad ile aynı kişiye kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isime kayıtlı olan hesaplardan transfer yapması halinde yaşanabilecek zarar ve gecikmelerden kullanıcı mesuldür.Kullanıcı, Btcbam hesabını sadece kripto para cüzdanı olarak kullanmayacağını ve coin (kripto para) çekimlerini kendisine ait cüzdan adreslerine yapacağını taahhüt eder. Yine kullanıcı, çekim adreslerine Btcbam tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

4.1.10. Kullanıcılar, ilk TL yatırımının üzerinden 48 saat geçmeden kripto para (coin) çekim işlemi yapamazlar.

4.1.11. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden yine kullanıcı sorumludur.

4.2. BTCBAM 'İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1. Btcbam , siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Btcbam, kullanıcının güvenliği adına basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Btcbam tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Btcbam servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin Btcbam sorumluluğundan söz edilemez.

4.2.2. Btcbam, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Btcbam, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı iade süreci içerisinde iade edecektir.

4.2.3. Btcbam kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Btcbam sorumlu olmayacaktır.

4.2.4.Kullanıcı tarafından Btcbam ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Btcbam sorumlu değildir.

4.2.5. Btcbam, site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Btcbam mesul olmayacaktır.

4.2.6. Btcbam’ın arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir.

4.2.7. Btcbam, şüpheli işlemler gerçekleştiren kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahip olduğu gibi , şüpheli gördüğü işlemleri iptal ederek yapılan para transferlerini iade etme hakkına  da sahiptir.

4.2.8. Btcbam, müşteri tanıma ve kara para aklama karşıtı yasalara ve düzenlemelere uyduğunu ve kara para aklama karşıtı politikaları bilerek ihlal etmediğini garanti eder. Btcbam’in kapsamı dahilinde, kara para aklamanın yol açtığı kayıplara karşı mümkün olan en yüksek oranda koruma sağlamak ve güvenli hizmetler sunmak için gerekli önlemleri almak ve teknolojiyi kullanmak Btcbam sorumluluğundadır.

4.2.9. Kullanıcıların kara para aklanmasına karşı uluslararası standartlara uymayan ya da siyasi ve kamusal kişilikler tarafından yapılan üyelik başvuruların reddedilme hakkı saklıdır.

MADDE 5- ÜCRETLENDİRME

Site üzerinden Kullanıcılar tarafından yapılan her alım-satım ve site dışına para çekme-yatırma işlemleri, Btcbam tarafından belirlenen sürekli olarak güncellenecek olan komisyon ücretine tabidir. Btcbam, komisyon ücretini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi, önceden duyurmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Site’de duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Site kayıtları geçerlidir.Btcbam komisyon ücretini Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işleme konu olan kripto para üzerinden tahsil edebileceği gibi, Kullanıcı’nın Site üzerinde mevcut TL hesabından da tahsilat yapabilir.

MADDE 6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET YASAĞI

 

Btcbam dahil olmak üzere Btcbam’in tüm markaları, Site ve ara yüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Btcbam’ın mülkiyetinde olup bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının tüm hakları saklıdır. Btcbam  bu hakların sahibi ve/veya yasal kullanım hakkı sahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir.

Ayrıca, Kullanıcılar, Btcbam ve site ile iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, Btcbam’in tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal dondurulacaktır.

 

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan hükümlerden herhangi birini ya da birkaçını ihlal etmesi hali başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Btcbam gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir ihtar yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcı’nın Site’ye erişimini dondurmak veya Kullanıcı hesabını kapatmak yetkisine sahiptir. Kullanıcı, böyle bir hakkın kullanımından dolayı Btcbam’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’nın Site’yi kullanma hakkı derhal ortadan kalkar. Fesih herhangi bir ihlale dayanmıyor ise ve hesap inceleme halinde değil ise ve hesap üzerinde herhangi bir hukuki kısıtlama yoksa Kullanıcı’nın tüm bakiyesi kendisine iade edilir.

Kullanıcı hesabını kapatmak isterse, Site üzerinden bu işlemi kendisi de gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın hesabını kendi isteği ile kapatması halinde, hesapta mevcut kripto para ve TL bakiyeleri, en kısa zamanda incelenir ve herhangi bir ihlal bulunmaması halinde, kendisine iade edilir.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ ADLİ MERCİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbî olacak ve yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü uyuşmazlık, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

 

MADDE 9- TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü tebligat; 

Btcbam’e yapılması halinde:.........................................................................adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek eposta adresi ..........................................) üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez.

Kullanıcı’ya yapılması halinde: Kullanıcı’nın Site’ye üyelik tesisi aşamasında temin ettiği e-posta adresi ve fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. Kullanıcılar Site üzerinden, hangi iletişim kanalı ile bildirim almak istediklerini seçebilirler. İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu durumu derhal Btcbam’e bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır.

MADDE 10-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Btcbam, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Btcbam tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11-YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

MADDE 12-BiTCOiNBAM COİN MiNİNG ve SATIŞI

BitcoinBam  (BtcBam) coin  üyeler tarafından madencilik paketi satın alınarak belli oranlarda maden yoluyla coin kazanımı elde ederler , BitcoinBam coinleri herkesin ulaşabileceği Coin borsalarında listelenerek alınıp-satılabilir duruma geleceği vaad edilmiştir. BitcoinBam coinlerin piyasa şartlarına göre alım satım durumları ve fiyat durumu değişkenlik gösterebilir ve fiyatlarda yükselme yada düşüş olabilir bu durum İmsan Yapı ‘ nın garantisi altında değildir.